Privātuma politika

          Pēdējo reizi atjaunināts: 28.02.2024

 

SIA "Datateks" privātuma politika

 

1. Personas datu apstrādes Pārzinis

1.1. Pārzinis personas datu apstrādei ir SIA Datateks, vienotais reģistrācijas numurs 40003611251, juridiskā adrese: Zirņu 5 l1 - 190, Rīga, LV-1013, tālrunis +371 67299523 E-pasta adrese: info@datateks.lv, turmāk tekstā – Pārzinis. izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās pakalpojuma ņēmēja (turpmāk tekstā – Klients (SIA Datateks esošais vai topošais pakalpojuma ņēmējs)), kā arī citu personu datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

Apstrādājs Pārziņa uzdevumā Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi ar SIA Datateks saistītie un pilnvarotie personas datu apstrādātāji.

2. TERMINI UN DEFINĪCIJAS

2.1. Datu subjekts (turpmāk – Subjekts) ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kura ir paziņojusi savus personas datus Pārzinim un kuras datus Pārzinis apstrādā saskaņā ar personas datu apstrādes vispārīgajiem principiem.

2.2. Personas dati (turpmāk – Dati) ‒ dati par Subjektu, kurus Subjekts ir iesniedzis Pārzinim izmantojot Pārziņa mājaslapu https://www.siadatateks.lv, t.s. tiešsaites pieteikuma formas, sīkdatnes, pieraksts Pārziņa jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai, caur e-pastu vai telefoniski. Šie Dati iekļauj Subjekta vārdu, uzvārdu, kontakttālruni, e-pasta adresi un citus personas idencificēšanas datus.

2.3. Personas datu apstrāde ‒ jebkura ar Datiem veikta darbība, to vākšana, reģistrēšana, organizēšana, uzglabāšana, pārveidošana, piekļuves piešķiršana, apskate un ieguve, personas datu izmantošana, nodošana trešajām personām (pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai), savstarpēja lietošana, dzēšana vai vairākas no iepriekšminētajām darbībām neatkarīgi no tā, kādā veidā darbības tiek veiktas vai kādi līdzekļi tiek izmantoti.

2.4. Trešā persona ‒ jebkura fiziska vai juridiska persona, kas nav Subjekts, Pārzinis vai persona, kura apstrādā Datus Pārziņa uzdevumā.

3. Piemērojamie tiesību akti:

3.1. 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula);

3.2. Personu datu apstrādes likums;

3.3. Arhīvu likums;

3.4. Grāmatvedības likums;

3.5. Elektronisko dokumentu likums;

3.6. u.c..

4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) sniedz informāciju par to, kā Pārzinis (SIA Datateks) vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta un citu personu datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

4.2. Ja Pārzinis atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas SIA "Datatek" mājaslapā https://www.siadatateks.lv, sadaļā “Privātuma politika”.

4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA Datateks apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

5. Kādus personas datus apstrādā SIA "Datateks"?    

SIA Datateks apstrādā tikai tādus datus, kurus Jūs iesniedzat brīvprātīgi caur pieteikuma formu, e-pastu jeb citādā veidā (e-pasts, tālrunis, vārds, uzvārds, u.c., ja ir sniegti dati).

6. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PRINCIPI.

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA Datateks darbībām pēc Vispārējas datu aizsardzības regulas piemērošanas sākuma. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA "Datateks apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar SIA Datateks. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Politiku piemēro privātuma un Datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz: a) fiziskajām personām – klientiem b) Pārziņa uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem.

6.3. Pārzinis rūpējas par Subjektu privātumu un Datu aizsardzību, ievēro Subjektu tiesības uz Datu apstrādes likumību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

6.4. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Subjekts sniedz Datus (Pārziņa interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Pārziņa sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

6.5. Pārzinis apņēmās nenodot, neiznomāt Datus trešajām personām (izņemot gadījumus, kad Datu nodošana ir nepieciešana savstarpēju saistību izpildei).

6.6. Apstrādājot Datus, Pārzinim ir jāievēro Fizisko personu datu aizsardzības likumā un ES ES Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktie principi.

7. Kādiem nolūkiem SIA Datateks apstrādās Klienta personas datus?

7.1. SIA Datateks apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam pienācīgu pakalpojumu sniegšanu līgumattiecību ar SIA Datateks spēkā esamības laikā:

7.1.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SIA Datateks varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu.

7.1.2.. Lai SIA Datateks varētu noformēt rēķinus un veikt grāmatveisku datu apstrādi;

7.1.3. Lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.   

7.1.4. Lai varētu sniegt klientu atbalstu.  

7.1.5. Lai varētu veikt jebkādus tirzdniecības veicināšanas pasākumus.

7.1.6. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai.

7.2. SIA Datateks apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA “Datateks” iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?

8.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SIA Datateks nosūtot elektronisko pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta nodotajiem (atkarībā no Klienta vēlmēm, bet ne tiem datiem, bez kuriem nav iespējama līguma saistību izpilde). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un / vai atteikuma.

9. Kā SIA Datateks iegūst Klienta personas datus?

9.1. SIA Datateks iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

9.1.1. SIA Datateks pakalpojumus (Datateks birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);

9.1.2. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

9.2. SIA Datateks var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

10.1. SIA Datateks apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un SIA Datateks;

10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

10.1.3. cik tas ir nepieciešams SIA Datateks  leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai, piemēram:

10.1.3.1.  rezervējot: 10 gadi, ievērojot likumā noteiktās uzglabāšanas saistības;

10.1.3.2.  pieprasījumiem/piedāvājumiem: 2 gadi.

10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Kā SIA Datateks aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

12.1. SIA Datateks nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA Datateks pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. SIA Datateks neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un / vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA Datateks, piemēram, Klienta vainas un / vai nolaidības dēļ.

12.3. SIA Datateks neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot: ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu; ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Pārziņa likumīgās intereses

13. Kādas tiesības ir Klientam?

13.1. Vērsties pie SIA Datateks, lai saņemtu Pārziņa rīcībā esošo personas datu kopijas.

13.2. Labot visus Pārziņa rīcībā esošos personas datus par sevi, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz e-pasta adresi, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Pārziņa ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. SIA Datateks nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas

izpaust.

13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

13.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot mainot pakalpojuma sniedzēju.

13.6. Vērsties pie Pārziņa vai personas datu apstrādes uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi;

13.7. Vērsties pie Pārziņa personas, kas atbildīga par personu datu aizsardzību, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

 

Jautājumu gadījumā par veikto personas datu apstrādi var sazināties ar Pārzini - juridiskā adrese: SIA Datateks, reģistrācijas numurs 40003611251, tālrunis +371 67299523 E-pasta adrese: info@datateks.lv.